Algemene Voorwaarden van Business Webstars B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tussen alle Gebruikers/Klanten van de Website en Business Webstars B.V., de eigenaar van deze Website.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van en de afname van de Marketing Producten & Diensten van Business Webstars B.V., inclusief het plaatsen van Marketing-, Advertentie- en/of Contentmateriaal door BW namens Klant op zijn/haar Website.
 • Business Webstars B.V. heeft het recht om op elk moment naar eigen goeddunken Inhoud/Product/Dienst aan te passen, te bewerken en/of te verwijderen.
 • Business Webstars B.V. zal in deze Algemene Voorwaarden worden aangeduid met zijn volledige naam, maar ook met de verkorte vorm BW.
 • BW is gemachtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en de geldigheid van de bijgewerkte versie zal van toepassing zijn vanaf de datum van publicatie.
 • Gebruikers/Klanten dienen deze Algemene Voorwaarden regelmatig op de Website te raadplegen om er zeker van te zijn dat zij op de hoogte zijn van de wijzigingen van deze bindende Algemene Voorwaarden.
 • Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de partijen, (BW, de Gebruikers/Klanten en Derden) met betrekking tot hun zakelijke relatie.
 • De Algemene Voorwaarden alsmede het Contract zullen alle huidige, lopende en toekomstige discussies, regelingen of overeenkomsten reguleren.

 

PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN BW - GEBRUIKSVOORWAARDEN

1) De toegang tot en het gebruik van de producten en diensten van Business Webstars is afhankelijk van betaling in overeenstemming met de betalingsvoorwaardenclausule in het contract, alsmede met de betalingsvoorwaarden in deze Algemene Voorwaarden.

2) Business Webstars is bevoegd om namens Klant Producten & Diensten van Derden af te nemen om de in de Overeenkomst overeengekomen Producten & Diensten uit te voeren en te leveren.

 

1) AANVAARDING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Gebruikers/Klanten dienen zich te houden aan en hebben verplichtingen jegens deze Algemene Voorwaarden vanaf het moment dat zij deze op de Website van Business Webstars B.V. hebben aanvaard.
 • Door gebruik te maken van de Website en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, is de toegang en het gebruik van de Website, Producten & Diensten van BW voor Gebruikers/Klanten uitsluitend onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
 • Gebruikers/Klanten zijn verplicht om de Website niet te gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is volgens deze Voorwaarden.
 • Door gebruik te maken van de Website van Business Webstars B.V. Gaan Gebruikers/Klanten volledig akkoord met de voorwaarden, bepalingen en vrijwaringsclausules die in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen.
 • BW behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Gebruikers/Klanten zijn onderhevig aan dergelijke wijzigingen en het is hun verantwoordelijkheid om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen en updates.
 • Indien een Gebruiker, een werknemer of een vertegenwoordiger van een bedrijf deze Voorwaarden aanvaardt, is hij/zij gebonden aan deze Voorwaarden.
 • Bovendien garandeert de gebruiker, werknemer en/of de vertegenwoordiger van het bedrijf dat hij/zij bevoegd is om namens zijn/haar werkgever wettelijk bindende Algemene Voorwaarden aan te gaan.

 

2) DEFINITIES

1) Terminologie:

 • Digital Marketing & Adverteren alle Producten & Diensten en activiteiten die betrokken zijn bij de Marketing en promotie namens de Klant, van zijn/haar Bedrijf zoals overeengekomen in deze Algemene Voorwaarden en in het Contract.
 • Business Webstars B.V. (het bedrijf) gemachtigd om namens de Klanten op te treden voor het beheer van zijn/haar Marketing, Reclame en/of Website.
 • De Business Webstars wordt gedefinieerd als:
 1. Zakelijk Partnerschap

    en/of

 1. Product & Dienstverlener

Deze definities betreffen het standpunt van BW met betrekking tot haar Zakelijke relatie met de Klant

 • Product & Diensten: elk product of dienst geleverd door BW aan de Klanten maar niet beperkt tot elk product & dienst vermeld op de Website; maar ook inclusief specifieke verzoeken van Klanten over bepaalde Producten & Diensten.
 • Klant iedere persoon of onderneming die producten & diensten van BW afneemt;
 • Gebruiker/s alle personen/bedrijven/instellingen die toegang hebben tot de Website van BW
 • Derden: aanbieders van producten & diensten en bedrijven die gelicenseerde Content van Derden, producten & diensten aan BW hebben geleverd voor de totstandkoming van BW's product & diensten;
 • Content elk digitaal materiaal (waaronder tekst, grafische voorstellingen, beelden, audio, video, software, gegevens, paginaopmaak, code en software enz...) dat digitaal op een server kan worden opgeslagen;
 • Leveringsdata
 1. Overeengekomen levertijden om het materiaal te leveren dat nodig is voor BW om de producten en diensten te creëren en uit te voeren die van de Klanten worden gevraagd;
 2. Overeengekomen deadlines voor het leveren van de producten en diensten die door de Klant in het Contract zijn gekocht.
 • Startdatum overeengekomen datum vanaf wanneer het door BW geleverde product en/of diensten zullen worden uitgevoerd;
 • AVG Algemene verordening gegevensbescherming, EU-wet inzake gegevensbescherming en privacy voor alle gebruikers, personen, bedrijven, instellingen en overheden binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), die op 25 mei 2018 in werking is getreden;
 • Privacybeleid: beleid inzake het beheer en de opslag van Gebruikers/Klanten gevoelige Gegevens op BW's platform of persoonlijke, zakelijke en financiële gegevens verstrekt tijdens de ondertekening van het Contract en noodzakelijk voor de inschrijvingen en de opzetten van de geleverde producten & diensten.

2) Intellectuele eigendom en Auteursrechten op inhoud

 • Content beschikbaar op de Business Webstars B.V. Website is exclusief Intellectueel eigendom en auteursrecht eigendom van Business Webstars B.V. gelieerde ondernemingen, licentiehouders, Derden.
 • Elke schending of kopie van het Intellectuele eigendom van Business Webstars is een schending van de EU en Nederlandse wetgeving inzake Intellectuele eigendomsrechten.
 • Business Webstars B.V. het recht heeft om in rechte op te treden voor de bevoegde rechtbanken, en om de rechtmatige schadevergoeding te eisen van diefstal van intellectuele eigendom aan wie zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruikt of kopieert.
 • Door gebruik te blijven maken van BW's Website, erkennen Gebruikers/Klanten dat de Content op deze Website beschermd is door auteursrechten, handelsmerken, serverrechten, licenties & rechten van Derden, alsmede intellectuele eigendomsrechten.
 • Elke licentie of recht om het handelsmerk, bedrijfsinformatie, merk of logo weergegeven op Business Webstars B.V. Website is met toestemming van de eigenaar;
 • Business Webstars heeft het recht om een Gebruiker te blokkeren die haar Website visualiseert terwijl hij de Algemene Voorwaarden van BW schendt.

 

3) VERBODEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN BUSINESS WEBSTARS

Het is Gebruikers/Klanten niet toegestaan om BW's Content en producten & diensten te downloaden, op te slaan, te reproduceren, te verzenden, weer te geven, te kopiëren, te verkopen, te publiceren, te distribueren, en toegang te verschaffen tot BW's Content en producten & diensten voor doeleinden buiten deze Algemene Voorwaarden en het Contract.

 • Hiernaast is het in sublicentie geven, verhuren, leasen, overdragen of toewijzen van BW's Content/Product/Service aan enig ander persoon, bedrijf om te gebruiken en/of voor enig onwettig doel verboden en gestraft door zowel de Nederlandse als de EU wetgeving.
 • Business Webstars B.V. heeft de wettelijke rechten om de partijen die deze Voorwaarden schenden voor de rechter te dagen en schadevergoeding te eisen.

 

4) UPLOADEN VAN CONTENT VAN KLANTEN

 • Klanten mogen BW's Website niet gebruiken voor een van de volgende doeleinden:
 1. Om BW's Website te beschadigen of om zich te mengen in haar zaken en veiligheid;
 2. Met de intentie om een toepasselijke wet, voorschrift of overheidsregel te overtreden, het verstrekken van schadelijke, onwettige, illegale, beledigende, intimiderende, misleidende, onnauwkeurige, bedreigende en/of aanstootgevende inhoud.
 • In een dergelijke situatie heeft BW het eenzijdige recht om het Contract met de Klant op te schorten/op te zeggen en om van rechtswege alle daaruit voortvloeiende schade en extra te betalen kosten op de Klant te verhalen.

 

5) BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE EN VRIJWARINGSCLAUSULES

 • BW's Website, Producten & Diensten worden aan de Klant verstrekt zonder garantie dat zij vrij zijn van gebreken en/of fouten.

BW biedt geen garanties voor de juistheid van informatie, verenigbaarheid en toereikende kwaliteit omdat iedere keer dat een Klant producten & diensten koopt deze producten & diensten worden aangepast aan de eisen en wensen van de Klant en, in sommige gevallen vertrouwen op integratie tussen producten & diensten van Derden, waarover BW geen controle heeft.

 • Business Webstars B.V. is niet verplicht om de informatie op haar Website bij te werken.
 • BW investeert veel tijd en middelen om ervoor te zorgen dat haar Website en de daarop gehoste Derden veilig, vrij van fouten, vrij van virussen, malware en wettelijk compliant zijn.
 • BW garandeert noch waarborgt dat alle Gebruikers/Klanten verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid, die van hun persoonlijke, zakelijke en financiële gegevens en hun apparaten.
 • BW is niet aansprakelijk voor enige onderbreking of niet-beschikbaarheid van haar Website.
 • BW heeft het recht om elke sectie van haar Website te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gewijzigde versies van Business Webstars' Website.

 

6) VERPLICHTINGEN

1)Niets in deze Algemene Voorwaarden zal:

 1. De aansprakelijkheid van Business Webstars B.V. of Gebruikers/Klanten voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • De aansprakelijkheid van Business Webstars B.V. of Gebruikers/Klanten beperken of uitsluiten op een wijze die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.
 • BW zal niet aansprakelijk zijn tegenover Gebruikers/Klanten met betrekking voor verliezen of schade die voortvloeien uit gebeurtenissen buiten de macht van BW.

Deze gebeurtenissen en situaties worden als volgt ingedeeld:

 1. Alle Bedrijfsverliezen, inclusief maar niet beperkt tot investeringen, winstderving, inkomstenderving, inkomstenderving, besparingen, contracten en/of zakelijke kansen;
 2. Verlies of beschadiging van gegevens, database of software;
 3. Indirecte of gevolgschade of schade als gevolg van een handeling en/of beslissing van een Gebruiker/Klant.

 

7) DE INHOUD VAN DE WEBSITE VAN BUSINESS WEBSTARS

 • BW's informatie over haar producten & diensten is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
 • Informatie over BW's producten & diensten beschikbaar op haar Website is geen vertegenwoordiging, garantie en/of toezegging door BW met betrekking tot enig product en/of dienst.
 • BW verklaart en verwerpt dat alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, de geschiktheid voor enig doel of de volledigheid daarvan.

 

8) DERDEN

 • BW's Website stelt producten en diensten ter beschikking die niet door BW maar door Derden zijn ontworpen.
 • Het kopiëren, verspreiden, reproduceren, heruitzenden of wijzigen van Content/Producten/Diensten van Derden die op BW's Website staan, is onderworpen aan hun Algemene Voorwaarden.
 • BW heeft geen controle over noch verantwoordelijkheid voor Content/Producten/Diensten van Derden, zelfs als BW de nodige zorgvuldigheid heeft betracht.
 • BW kan geen garantie geven over de juistheid, waarheidsgetrouwheid of volledigheid van informatie van Derden.
 • BW vertegenwoordigt en/of deelt geen content, verklaring en oriëntatie van Derden.
 • BW zal due diligence uitvoeren op haar Gebruiker/Klanten maar zij kan niet elke Gebruiker/Klanten identiteit volledig verifiëren.
 • BW heeft geen controle over de informatie verstrekt door de Gebruikers/Klanten.
 • BW verwacht dat haar Gebruikers/Klanten verantwoordelijkheid nemen en te goeder trouw zijn om de correcte en wettelijke gegevens te verstrekken die vereist zijn voor het abonnement van BW's Contract en evenals de gevraagde producten & diensten.
 • BW en haar Vertegenwoordigers, personeel, dochterondernemingen zijn vrijgesteld van alle claims, eisen en schade van welke aard dan ook, bekend en onbekend, vermoed en onvermoed, bekend gemaakt en niet bekend gemaakt, als gevolg van het zakelijk gedrag van Derden.
 • BW zal persoonlijke, zakelijke en financiële gegevens van Cliënten delen en verstrekken aan geautoriseerde Derden voor de activatie van producten & diensten overeengekomen in het Contract. (Zie ons Privacybeleid).

 

9) ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY MET BETREKKING TOT DE REGISTRATIE VAN DE KLANT.

 • Om Klant te worden dient de Gebruiker het registratieformulier in te vullen. De Gebruiker verklaart en garandeert dat de bij de registratie verstrekte persoonlijke, zakelijke en financiële gegevens wettig, juist en volledig zijn.
 • BW slaat alle gegevens op in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van BW.
 • Het profiel van de klant wordt automatisch aangemaakt en geregistreerd in het CMS van BW terwijl de profielgegevens worden gebruikt in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van BW.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juiste gegevens bij te houden en te updaten door eventuele wijzigingen door te geven aan BW's gecertificeerde contactkanalen.
 • Klantengegevens zullen worden opgeslagen in het systeem van BW, zelfs als de zakelijke relatie is beëindigd zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving.
 • Het contract is definitief na ondertekening van het Contract door de Klant na voltooiing van de online registratie.

10) MATERIAAL VAN OPDRACHTGEVERS

1) Definitie: alles wat door de opdrachtgever wordt opgeschreven, geüpload, ingediend, verzonden, opgeslagen of gedeeld met BW. Zo zal BW de producten en diensten kunnen leveren zoals ze in het contract aangegeven staan:

Lijst van materialen

 • Documenten in verschillende formaten
 • Geschreven teksten voor blogs
 • Recensies
 • Video’s
 • Geluidsmateriaal
 • E-mails
 • Grafische afbeeldingen
 • Foto’s
 • Plaatjes

2) Voor gebruikers/opdrachtgevers is het niet toegestaan om de bewerkte materialen te downloaden en/of te printen. Ook is het niet toegestaan om een elektronische of papieren versie database te creëren met onderdelen van het materiaal die verschijnen op de website van Business Webstars.

3) De voorwaarden voor het indienen en publiceren van materiaal bij BW:

 • De materialen van de opdrachtgevers die verstrekt zijn aan BW worden onderworpen aan de goedkeuring van BW.
 • Voordat de publicaties van materialen plaatsvinden, heeft BW het recht om te beslissen of dit materiaal wel of niet gepubliceerd gaat worden.

Verder heeft BW het recht om het materiaal te bewerken en om publicaties te weigeren wanneer deze tegen de doelstellingen van de opdrachtgever in zouden gaan.

 • De opdrachtgever garandeert dat al het aangeleverde materiaal het eigen originele werk is of dat zij beschikken over de auteursrechten. Daarnaast zullen zij beschikken over de nodige rechten, autorisaties en toebehorende licenties.
 • De opdrachtgever garandeert dat het materiaal niet illegaal, onbehoorlijk, lasterlijk of onrechtmatig is en dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van andere partijen en derden.
 • De opdrachtgever begrijpt en gaat akkoord met het feit dat de gegevens en materialen van hen en het bedrijf gebruikt worden. Met als doelstelling om de gevraagde producten en diensten uit te voeren op de manier zoals ze in het contract vermeld staan.
 • Mocht er bekend worden dat de gebruiker/opdrachtgever illegaal of onethisch te werk is gegaan en/of gefraudeerd heeft, dan heeft BW het recht om het contract te beëindigen nadat ze de opdrachtgever hiervan op de hoogte hebben gesteld.

Bovendien zullen alle links van BW verwijderd moeten worden van de website van de opdrachtgever. Mocht deze actie niet ondernomen worden door de opdrachtgever, dan wordt er voor elke dag dat de actie niet plaatsvindt, een bedrag van 50 Euro in rekening gebracht.

Met deze situatie compenseert BW het nemen van juridische acties tegenover de opdrachtgever.

 • BW heeft het recht om materiaal of content uit te stellen, te verwijderen of te bewerken wanneer het geplaatst is zonder toestemming van BW zelf. De reden hiervoor is dat de ongecontroleerde publicatie tegen de wet in kan gaan en/of lasterlijk kan zijn. Dit gaat tegen de algemene voorwaarden in en is een schending van het contract.
 • Een aanvulling hierop is dat wanneer de publicaties een negatieve beïnvloeding hebben op de doelstellingen van de opdrachtgevers, er dan geen juridische stappen of schadeclaim gemaakt kan worden vanwege de schending van de algemene voorwaarden en het contract. Hetzelfde recht voor BW is van toepassing als het gaat om de inbreuk van de auteursrechten van derde partijen. In dit geval kan er geen aanspraak gemaakt worden voor het beschadigen of breken van het contract.
 • BW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of vergissingen die gemaakt worden door onjuiste instructies, derde partijen of onderaannemers.

De opdrachtgever erkent en bevestigt dat de kosten voor de oplossing van deze problemen door BW in rekening gebracht mogen worden bij ze.

 • De opdrachtgever vrijwaart BW volledig van de claims die gemaakt worden tegen BW die voortkomen uit publicaties met geleverd materiaal door de opdrachtgever wanneer het in strijd is met de algemene voorwaarden en het getekende contract.
 • De tarieven voor producten en diensten kunnen herzien worden op elk moment. Dit is ook mogelijk terwijl de prijs is vastgesteld en van kracht is op het moment dat het contract ondertekend wordt.
 • Wanneer een opdrachtgever het budget van producten en diensten bijstelt of annuleert dan zijn ze verplicht het openstaande bedrag te betalen voor deze producten en diensten.
 • Het budget voor het project, de producten en diensten moet worden vastgesteld binnen 30 dagen vanaf de startdatum van de opdracht.

Wanneer het bedrag voor deze opdrachten niet op tijd wordt betaald, heeft BW het recht om de opdracht uit te stellen totdat het openstaande bedrag wordt betaald door de opdrachtgever.

 • De extra kosten die gemaakt worden, buiten het contract om, zullen in rekening gebracht worden voor de opdrachtgever wanneer er door hun fout extra werk geleverd moet worden dat buiten het geplande werk omgaat.
 • Als de instructies, gegevens en materialen van de opdrachtgever niet aangeleverd worden op de geplande data dan heeft BW het recht om het project, product of de diensten uit te stellen totdat de opdrachtgever het ontbrekende bedrag heeft betaald.

Dit betekent geen verbreking van het contract door BW, omdat het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever is om de nodige en gevraagde instructies, gegevens en materialen aan te leveren. De aanlevering hiervan is noodzakelijk om het aangevraagde project en/of product af te leveren zoals het is vastgesteld in het contract.

 • BW heeft het recht om inhoud te weigeren zonder dat hier een terugbetaling voor gevorderd kan worden, wanneer de inhoud tegen de doelstellingen en het succes ingaat van het afgesproken project.

Dit is geldig wanneer de opdrachtgever afwijkt van wat er is afgesproken in het contract en in de e-mailwisseling over het onderwerp tussen de opdrachtgever en BW.

 • Als de opdrachtgever een vertraging aanvraagt voor het project en het afwijkt van de afgesproken algemene voorwaarden en het contract, dan wordt de opdrachtgever verantwoordelijk gehouden voor de resultaten hiervan.

 

11) PRIJZEN

 • Prijzen voor de producten en diensten van BW kunnen worden gewijzigd zonder vooraf te zijn aangegeven. BW zal regelmatig een publiekelijke update geven met de hedendaagse informatie over de prijzen op de website om een zekerheid te geven dat de juiste informatie beschikbaar is voor de gebruikers en opdrachtgevers.
 • De beschrijving en de prijs van alle producten en diensten die gekocht zijn door de opdrachtgever zullen bevestigd worden in e-mails en invoices van BW naar de opdrachtgever toe.
 • De prijzen zijn te zien op de website van BW, maar kunnen aangepast worden voor elke unieke klant. In elk project zullen normaliter gezien de producten en diensten aangepast en op maat gemaakt worden.

 

12) BETALINGSBELEID

Zie hiervoor het contract.

 

13) DISCLAIMER

 • Onder geen omstandigheden zal BW aansprakelijk zijn voor directe, indirecte of incidentele schade die voortkomt doordat de opdrachtgever de gegevens, het advies of de inhoud gebruikt die op de website of in het voorstel staan.
 • De opdrachtgever stemt ermee in dat BW bespaard wordt tegen alle acties, claims, procedures of aansprakelijkheden die voortkomen uit het gebruik van de website, producten en diensten van BW.

 

14) BESCHERMING GEGEVENS

 • BW heeft de persoonlijke, zakelijke en financiële gegevens van de gebruiker/opdrachtgever in het bezit, en is gemachtigd om:
 1. Ze te voorzien van de producten en diensten van BW.
 2. Gebruik te maken van kredietcontrole en marktonderzoek.
 3. Te informeren en actualiseren over de producten en diensten van BW.
 4. Het te gebruiken voor juridische doeleinden.

Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van BW.

 

15) OVERMACHT

Deze overmacht kan van invloed zijn op de activiteiten en de werkcapaciteit van BW. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat de regels in het contract niet nagekomen kunnen worden.

Een lijst van overmacht:

 1. Arbeids- en juridische geschillen
 2. Stakingen
 3. Het onmogelijk verkrijgen van arbeid en/of materialen
 4. Brand en/of andere elementen met de acties die daarbij komen kijken
 5. Ongelukken
 6. Storingen van stroom en/of telecommunicatie
 7. Restricties van de overheid
 8. Epidemie en pandemie
 9. Rampen door middel van de natuur en de mens
 10. Mislukkingen, fouten en gebreken van derde partijen

 

 • Partijen, oorzaken, gebeurtenissen en factoren die buiten BW om ertoe leiden dat BW niet in staat is om de contractuele verplichtingen na te komen en om de algemene voorwaarden na te leven;
 • BW zal tijdelijk ontdaan zijn van contractuele verplichtingen als BW niet de werkzaamheden kan uitvoeren bij een voortzetting van het contract.
 • Een uitzonderlijke gebeurtenis als deze, waarbij BW niet in staat is om de contractuele verplichtingen na te komen, maakt BW niet wettelijk aansprakelijk naar opdrachtgevers en/of andere derde partijen toe.

 

16) OVERDRACHT VAN GEGEVENS

 • Gebruikers/opdrachtgevers zijn niet bevoegd om de rechten van deze algemene voorwaarden door te sturen naar andere bedrijven of personen.
 • BW is geautoriseerd om de rechten van de gebruikers/opdrachtgevers over te dragen, die vallen onder deze algemene voorwaarden, wanneer BW ervan overtuigd is dat het niet tegen hun rechten in zal gaan.

 

17) RECHT & JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse rechtssysteem onder de Nederlandse jurisdictie. Enige geschillen en vorderingen die voortkomen uit deze algemene voorwaarden en het contract zullen behandeld worden door de bevoegde Nederlandse rechtbank te Amsterdam, Nederland.

 

18) AVG EN GERELATEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BW

 • Onder de regels van het AVG is BW niet verplicht om de toestemming van de gebruikers/opdrachtgevers te moeten verkrijgen als BW een rechtmatige reden van belang heeft voor het verzamelen en delen van deze gegevens.

De wettelijke basis van legitiem belang van BW is uitgelegd in het privacybeleid van BW.

 • Wanneer het gaat om het delen van de gegevens met geautoriseerde derde partijen, dan zijn gebruikers/opdrachtgevers bekend met het feit dat de persoonlijke, zakelijke en financiële gegevens met deze partijen gedeeld kunnen worden. Bij inschrijving op de website van BW is dan ook bekend dat de geautoriseerde derde partijen toegang hebben tot deze gegevens, zodat BW de producten en diensten kan leveren zoals ze staan beschreven in het contract. (Zie het privacybeleid van BW.)
 • BW verwacht dat de gegevens die gedeeld worden met derde partijen met een gerechtvaardigd belang in het oogpunt van de AVG gebruikt worden.
 • Gebruikers/opdrachtgevers moeten alles communiceren wat van relevantie kan zijn in de zakelijke relatie met BW. Als zij niet communiceren met BW en er consequenties het resultaat zijn, dan kan BW daar niet aansprakelijk gesteld voor worden.

 

19) SCHORSING, RESTITUTIE & BELEID VAN ANNULERING

 • BW heeft het recht om de contractuele verplichtingen te pauzeren wanneer de opdrachtgever tegen de algemene voorwaarden en/of de regels van het contract ingaat. In dit geval heeft de opdrachtgever geen recht op een terugbetaling. Ook is BW daarbij uitgesloten tegen enig juridisch geschil dat zou kunnen voortkomen uit het uitstellen van de contractuele verplichtingen.
 • BW heeft het recht om het contract te beëindigen wanneer de opdrachtgever tegen de regels van de algemene voorwaarden ingaat.
 • Een terugbetaling is niet mogelijk van de producten en diensten bij Business Webstars B.V. 

 

 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
Stay updated on the latest developments and special offers!


BUSINESS WEBSTARS B.V. 
De Cuserstraat 93 1081 CN
Amsterdam Nederland Tel: +31 621802998
KVK-Number: 81436203
Email: info@businesswebstars.com


BUSINESS WEBSTARS B.V. 
De Cuserstraat 93 1081 CN Amsterdam Nederland Tel: +31 621802998
KVK-Number: 81436203 Email: info@businesswebstars.com

© Business Webstars. All Rights Reserved.